Prywatność

Warunki biznesowe

 1. Postanowienia ogólne

Niniejsze warunki handlowe i reklamacyjne regulują prawa i obowiązki stron umowy wynikające z umowy kupna zawartej pomiędzy sprzedawcą, którym jest Innocent Store, s.r.o., Z siedzibą przy Watsonova 1, 040 01 Košice, Słowacja, Spółka Nr rejestracyjny : 45 905 606, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Koszycach I. sekcja: Sro Insert nie. 26553/V. (zwany dalej „Sprzedawcą”) a Kupującym, którego przedmiotem jest zakup i sprzedaż towarów w serwisie e-commerce Sprzedawcy.  

Dane kontaktowe sprzedającego: 

Niewinny sklep, s.r.o., Z siedzibą przy Watsonova 1, 040 01 Košice, Słowacja, Spółka Nr rejestracyjny : 45 905 606, wpisana w Rejestrze Handlowym Sądu Rejonowego w Koszycach I. odcinku sro, sygn. 26553 / V., NIP : 2023132419, NIP: SK2023132419 

Operacja: Innocent Store, s.r.o., Južná Trieda 66, 040 01 Koszyce, tel.: 508 987 778, e-mail: czesc@innocentstore.pl           

Organ nadzorczy: Słowacka Inspekcja Handlowa (SOI) Inspektorat SOI dla Regionu Koszyckiego Vrátna no. 3, 043 79 Koszyce 1 Wydział Technicznej Kontroli Wyrobów i Ochrony Konsumentów tel. nr: 055/6220 781 nr faksu: 055/6224 547 http://www.soi.sk http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi     
 

1.1.

Niniejsze warunki handlowe i reklamacyjne, zmienione w dniu zawarcia umowy kupna, stanowią integralną część umowy kupna. W przypadku, gdy sprzedający i kupujący zawrą pisemną umowę kupna, w której uzgadniają warunki odbiegające od niniejszych warunków handlowych i reklamacyjnych, postanowienia umowy kupna mają pierwszeństwo przed tymi warunkami handlowymi i reklamacyjnymi. Uzgodnione w ten sposób warunki nie mogą być sprzeczne z innymi przepisami prawa (skrócenie terminu zwrotu towaru, okresu gwarancji itp.)  

1.2.

Na potrzeby niniejszych warunków umowa uzupełniająca oznacza umowę, na podstawie której kupujący nabywa towar lub otrzymuje usługę związaną z przedmiotem umowy kupna, jeżeli towar jest dostarczany lub usługa świadczona przez sprzedawcę lub strony trzeciej zgodnie z ich umową.

1.3.

Cena zakupu towarów wyświetlana na dowolnej stronie internetowej e-commerce obsługiwanej przez sprzedawcę obejmuje również podatek od wartości dodanej w wysokości określonej przez obowiązujące ustawodawstwo Republiki Słowackiej i nie obejmuje ceny transportu towarów lub innych usług opcjonalnych. Wszystkie akcje są ważne do wyczerpania zapasów, chyba że dla konkretnego produktu określono inaczej. 

1.4.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany w dowolnym momencie ceny towarów wymienionych na dowolnej stronie internetowej e-commerce prowadzonej przez sprzedającego. Zmiana ceny towaru nie dotyczy umów kupna zawartych przed zmianą ceny, niezależnie od tego, że towar nie został jeszcze dostarczony. 

1.5.

W przypadku, gdy sprzedający nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań określonych w obowiązującym ustawodawstwie Republiki Słowackiej lub Wspólnot Europejskich lub w niniejszych warunkach, kupujący może skorzystać ze swojego prawa wobec sprzedającego za pośrednictwem właściwego sądu.

 

 1. Sposób zawarcia umowy kupna

2.1.

Propozycja zawarcia umowy kupna jest przesyłana przez kupującego do sprzedającego w postaci wypełnionego i wysłanego formularza na stronie internetowej sprzedającego , który wysłał propozycję zawarcia umowy kupna, której przedmiotem jest przeniesienie własności zwane dalej „zamówieniem”).   

2.2.

Po wysłaniu zamówienia kupujący otrzyma na swój adres e-mail automatycznie wykonane powiadomienie o otrzymaniu zamówienia w systemie elektronicznym sprzedającego (dalej „potwierdzenie przyjęcia zamówienia”). W razie potrzeby wszelkie inne informacje dotyczące jego zamówienia można przesłać na adres e-mail kupującego. 

2.3.

Potwierdzenie dostawy zawiera informację, że zamówienie zostało dostarczone do sprzedawcy, ale nie jest akceptacją propozycji zawarcia umowy kupna.

2.4.

Sprzedający prześle wówczas na adres e-mail kupującego informację o przyjęciu zamówienia kupującego (zwane dalej „przyjęciem zamówienia”). Przyjęcie zamówienia zawiera informację o nazwie i specyfikacji towaru, którego sprzedaż jest przedmiotem umowy kupna, a także informację o cenie towaru i/lub innych usług, informację o przewidywanym czasie dostawy, nazwę oraz informacje o miejscu dostawy towaru oraz informacje o ewentualnej cenie, warunkach, sposobie i terminie transportu towaru do uzgodnionego miejsca dostawy towaru dla kupującego, dane sprzedającego (nazwa firmy, siedziba, nr dowodu , numer rejestracyjny w rejestrze handlowym itp.) lub inne niezbędne informacje. 

2.5.

Umowa kupna zostaje zawarta poprzez doręczenie kupującemu przyjęcia zamówienia w formie elektronicznej lub pisemnej.

2.6.

Sprzedający przed wysłaniem zamówienia przekazał kupującemu informacje przed zawarciem umowy dotyczące reklamacji, płatności, warunków handlowych, transportowych i innych w sposób jasny, jednoznaczny, zrozumiały i niezastąpiony poprzez :   

 1. a) poinformować o głównych cechach towaru lub charakterze usługi w zakresie odpowiednim do zastosowanych środków komunikacji oraz poinformować sprzedawcę na odpowiedniej stronie katalogu e-commerce,
 2. b) poinformowany o nazwie handlowej i siedzibie Sprzedającego na odpowiedniej podstronie e-commerce Sprzedającego oraz w art. 1 niniejszych warunków handlowych i reklamacyjnych, które znajdują się na odpowiedniej podstronie sklepu internetowego sprzedawcy, 
 3. c) numer telefonu sprzedającego oraz inne dane, które są istotne dla kontaktu kupującego ze sprzedającym, w szczególności jego adres e-mail i numer faksu, jeśli poinformował ich na odpowiedniej podstronie sklepu internetowego sprzedającego oraz art. . 1 niniejszych warunków handlowych i reklamacyjnych, które znajdują się na odpowiedniej podstronie sklepu internetowego sprzedawcy, 
 4. d) adres sprzedawcy, pod którym kupujący może złożyć reklamację towaru lub usługi, złożyć reklamację lub inną reklamację, w art. 1 niniejszych warunków handlowych i reklamacyjnych, które znajdują się na odpowiedniej podstronie sklepu internetowego sprzedawcy, 

(e) całkowita cena towarów lub usług, w tym podatek od wartości dodanej i wszelkie inne podatki lub, z uwagi na charakter towarów lub usług, cena nie może być z góry racjonalnie ustalona, ​​sposób jej obliczenia, jak również jako koszty transportu, dostawy, wysyłki i inne. i opłat lub jeżeli tych kosztów i opłat nie można ustalić z góry przed tym, że kupujący będzie zobowiązany do ich uiszczenia, poinformował sprzedawcę na odpowiedniej stronie katalogu e-commerce,

 1. f) poinformować kupującego o warunkach płatności, warunkach dostawy, terminie, w którym sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć towar lub wykonać usługę, informacje o procedurach składania i rozpatrywania reklamacji, zażaleń i sugestii w odpowiednich artykułach niniejszej umowy oraz warunki reklamacji. odpowiednia podstrona sklepu internetowego sprzedawcy,
 2. g) informacje o prawie kupującego do odstąpienia od umowy kupna, o warunkach, terminie i trybie wykonania prawa odstąpienia od umowy w art. 10 niniejszych warunków handlowych i reklamacyjnych, które znajdują się na odpowiedniej podstronie sklepu internetowego sprzedawcy, 
 3. h) poinformował o udostępnieniu formularza odstąpienia od umowy sprzedaży w art. 10 oraz w załączniku do niniejszych warunków handlowych i reklamacyjnych, które znajdują się na odpowiedniej podstronie sklepu internetowego Sprzedawcy; sprzedawca udostępnił również formularz odstąpienia od umowy kupna w załączniku do niniejszego regulaminu i reklamacji, który znajduje się na odpowiedniej podstronie e-sklepu sprzedawcy  
 4. i) informację, że jeśli kupujący odstąpi od umowy kupna, poniesie koszty związane ze zwrotem towaru sprzedającemu zgodnie z § 10 ust. 3 ustawy nr. 102/2014 Dz. o ochronie konsumenta przy sprzedaży towarów lub świadczeniu usług na podstawie umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem sprzedawcy oraz o zmianie niektórych przepisów prawa (dalej „Ustawa o ochronie konsumenta w sprzedaży na odległość”) oraz jeżeli odstępuje od umowy kupna również koszty zwrotu towaru, który ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany pocztą, o czym mowa w art. 10 niniejszych warunków handlowych i reklamacyjnych, które znajdują się na odpowiedniej podstronie sklepu internetowego sprzedawcy,   
 5. j) zobowiązanie kupującego do zapłaty sprzedającemu ceny za faktycznie wykonane świadczenie zgodnie z § 10 ust. 5 ustawy o ochronie konsumentów w sprzedaży na odległość, jeżeli kupujący odstąpi od umowy o świadczenie usług po wyrażeniu przez sprzedawcę wyraźnej zgody na podstawie § 4 ust. 6 ustawy o ochronie konsumentów w sprzedaży na odległość poinformowany w art. 10 niniejszych warunków handlowych i reklamacyjnych, które znajdują się na odpowiedniej podstronie sklepu internetowego sprzedawcy,   
 6. k) o okolicznościach, w których kupujący traci prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 10 niniejszych warunków handlowych i reklamacyjnych, które znajdują się na odpowiedniej podstronie sklepu internetowego sprzedawcy, 
 7. l) o pouczeniach o odpowiedzialności sprzedawcy za wady towaru lub usługi na podstawie ust. § 622 i 623 Kodeksu Cywilnego poinformowane w art. 8 niniejszych warunków handlowych i reklamacyjnych, które znajdują się na odpowiedniej podstronie sklepu internetowego sprzedawcy,  
 8. m) istnienie i szczegóły gwarancji udzielonej przez producenta lub sprzedawcę zgodnie z bardziej restrykcyjnymi zasadami niż te określone w ust. § 502 Kodeksu Cywilnego, jeżeli zostały dostarczone przez producenta lub sprzedawcę, a także informacje o istnieniu i warunkach pomocy i usług świadczonych na rzecz kupującego po sprzedaży towarów lub usług, jeżeli pomoc taka jest udzielana we właściwym e- strona katalogu handlowego sprzedawcy i art. 9 niniejszych warunków handlowych i reklamacyjnych, które znajdują się na odpowiedniej podstronie sklepu internetowego sprzedawcy,  
 9. n) istnienie odpowiednich kodeksów postępowania, których sprzedawca zobowiązał się przestrzegać oraz sposób, w jaki kupujący może się z nimi zapoznać lub uzyskać ich treść na odpowiedniej stronie katalogu e-commerce sprzedawcy,
 10. o) czas trwania umowy, w przypadku umowy na czas określony; w przypadku umowy zawartej na czas nieoznaczony lub w przypadku umowy, na którą okres jej obowiązywania ulega automatycznemu przedłużeniu, poinformował również o warunkach rozwiązania umowy na odpowiedniej stronie katalogu e-commerce Sprzedawcy oraz regulamin, który znajduje się na odpowiedniej podstronie elektronicznej działalności Sprzedawcy, 
 11. p) minimalny czas trwania zobowiązań kupującego wynikających z umowy kupna, jeżeli umowa kupna nakłada na kupującego taki obowiązek na odpowiedniej stronie katalogu e-commerce sprzedającego oraz w niniejszych warunkach, które znajdują się na odpowiednich podstrona sklepu internetowego sprzedawcy,
 12. q) zobowiązanie kupującego do zapłaty zaliczki lub innego zabezpieczenia finansowego na żądanie sprzedającego oraz warunki mające zastosowanie do jego świadczenia, jeżeli umowa kupna nakłada taki obowiązek na kupującego na odpowiedniej stronie katalogu e-commerce w sprzedawcy oraz niniejszy regulamin, który znajduje się na odpowiedniej podstronie sklepu internetowego sprzedawcy,   
 13. r) o funkcjonalności, w tym o stosowanych zabezpieczeniach technicznych w celu zabezpieczenia treści elektronicznych, o ile ma to zastosowanie, poinformuj na odpowiedniej stronie katalogowej sklepu internetowego Sprzedawcy oraz w niniejszych warunkach handlowych i reklamacyjnych, które znajdują się na odpowiedniej podstronie e-commerce sprzedawcy,
 14. s) kompatybilność treści elektronicznych ze sprzętem i oprogramowaniem, o których Sprzedający wie lub ma uzasadnione oczekiwania, że ​​będzie wiedział, w stosownych przypadkach, poinformował na odpowiedniej stronie katalogu e-commerce Sprzedającego oraz w niniejszych warunkach, które znajdują się na odpowiedniej podstronie handlu elektronicznego Sprzedawcy,
 15. t) możliwości i warunkach pozasądowego rozwiązywania sporów za pośrednictwem alternatywnego systemu rozstrzygania sporów, jeżeli sprzedawca zobowiązał się do korzystania z tego systemu o czym informuje na odpowiedniej stronie katalogowej sklepu internetowego sprzedawcy oraz w niniejszym regulaminie, co znajdują się na odpowiedniej podstronie sklepu internetowego sprzedawcy,
 16. u) o działaniach niezbędnych do zawarcia umowy kupna poprzez opisanie tych niezbędnych działań w niniejszych warunkach handlowych i reklamacyjnych, które znajdują się na odpowiedniej podstronie sklepu internetowego sprzedawcy,
 17. v) umowa kupna będzie przechowywana w formie elektronicznej u sprzedającego i będzie dostępna dla kupującego po pisemnym wniosku kupującego na odpowiedniej stronie katalogu e-commerce sprzedającego oraz w niniejszych warunkach, które znajdują się na odpowiedniej podstrony elektronicznej działalności Sprzedawcy,
 18. w) że językiem oferowanym do zawarcia umowy jest język słowacki, o którym informuje się na odpowiedniej stronie katalogu sklepu internetowego sprzedającego oraz w niniejszych warunkach handlowych i warunkach reklamacji , które znajdują się na odpowiedniej podstronie sklepu internetowego sprzedającego . 

2.7.

Jeżeli sprzedawca nie dopełnił obowiązku informacyjnego o uiszczeniu dodatkowych opłat lub innych kosztów zgodnie z pkt 2.6. lit. e) niniejsze warunki handlowe i reklamacyjne lub koszty zwrotu towaru zgodnie z pkt 2.6. lit. i) niniejszych warunków handlowych i reklamacyjnych, kupujący nie jest zobowiązany do ponoszenia tych dodatkowych kosztów lub opłat.    

 

 1. Prawa i obowiązki sprzedawcy

3.1.

Sprzedawca zobowiązany jest do:

 1. a) na podstawie zamówienia potwierdzonego odbiorem dostarczyć kupującemu towar w uzgodnionej ilości, jakości i terminie oraz zapakować go lub wyposażyć do transportu w sposób niezbędny do jego zachowania i zabezpieczenia,
 2. b) zapewnić, że dostarczone towary są zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi Republiki Słowackiej,
 3. c) niezwłocznie po zawarciu umowy kupna, nie później jednak niż wraz z dostawą towaru, przekazać kupującemu potwierdzenie zawarcia umowy kupna na trwałym nośniku, na przykład pocztą elektroniczną. Certyfikat musi zawierać wszystkie informacje wymienione w pkt 2.6. w tym formularz odstąpienia od umowy kupna.  
 4. d) przekażą kupującemu najpóźniej wraz z towarem w formie pisemnej lub elektronicznej wszystkie dokumenty niezbędne do odbioru i użytkowania towaru oraz inne dokumenty wymagane przez obowiązujące ustawodawstwo słowackie (instrukcje w języku słowackim, karta gwarancyjna, dowód dostawy, podatek dokument).

3.2.

Sprzedający ma prawo do prawidłowej i terminowej zapłaty ceny zakupu od kupującego za dostarczony towar.

3.3.

Jeżeli z powodu sprzedaży zapasów lub niedostępności towaru sprzedający nie jest w stanie dostarczyć kupującemu towaru w terminie uzgodnionym w umowie kupna lub określonym w niniejszych warunkach lub po uzgodnionej cenie kupna, sprzedający jest zobowiązany zaoferować kupującemu wykonanie zastępcze lub anulować zamówienie). Kupujący może odstąpić od umowy kupna lub anulować zamówienie, wysyłając wiadomość e-mail. W przypadku, gdy kupujący zapłacił już cenę kupna lub jej część, sprzedający zwróci już zapłaconą cenę kupna lub jej część w ciągu 14 dni od daty doręczenia wiadomości e-mail o odstąpieniu od umowy kupna lub. anulowanie zamówienia kupującemu na wskazane przez niego konto, chyba że strony postanowią inaczej. Jeżeli kupujący nie zaakceptuje świadczenia zastępczego oferowanego przez sprzedającego lub odstąpi od umowy kupna w rozsądnym terminie, sprzedający ma prawo odstąpić od umowy kupna, a jeśli kupujący zapłacił już cenę kupna lub jej część, sprzedający jest zobowiązany do zwrotu już zapłaconej ceny zakupu lub jej części. w ciągu 14 dni od dnia doręczenia wypłat z umowy kupującemu.    

 

 1. Prawa i obowiązki kupującego

4.1.

Kupujący został poinformowany przez sprzedającego, że częścią zamówienia jest obowiązek zapłaty ceny.

4.2.

Kupujący zobowiązany jest do:

 1. a) przejęcia zamówionego i dostarczonego towaru,
 2. b) zapłacić sprzedającemu uzgodnioną cenę zakupu w uzgodnionym terminie, w tym koszt dostawy towaru,
 3. c) potwierdzić w dowodzie dostawy odbiór towaru swoim podpisem lub podpisem osoby przez niego upoważnionej.

4.3.

Kupujący ma prawo dostarczyć towar w ilości, jakości, terminie i miejscu uzgodnionym przez strony.

 

 1. Warunki dostawy i płatności

5.1.

Zwykła dostępność towarów wraz z datą ich wysyłki jest podana przy każdym produkcie na stronie e-commerce.

5.2.

O ile sprzedający i kupujący nie uzgodnili inaczej w umowie kupna, sprzedający jest zobowiązany niezwłocznie dostarczyć przedmiot kupującemu, nie później niż 30 dni od daty zawarcia umowy kupna . Jeżeli sprzedający nie wypełnił swojego zobowiązania do dostarczenia rzeczy w terminie określonym w zdaniu pierwszym, kupujący wezwie go do dostarczenia rzeczy w dodatkowym rozsądnym terminie przez niego wyznaczonym. Jeżeli sprzedający nie dostarczy przedmiotu nawet w tym dodatkowym rozsądnym terminie, kupujący ma prawo odstąpić od umowy.  

5.3.

Sprzedający ma prawo zaprosić kupującego do przejęcia towaru jeszcze przed upływem uzgodnionego w umowie kupna terminu dostawy.

5.4.

Kolorowa prezentacja towarów na monitorze może nie odpowiadać dokładnie rzeczywistym odcieniom kolorów, ponieważ kupujący będzie je faktycznie postrzegał . Wyświetlanie odcieni kolorów zależy m.in. od jakości monitora, ew. inne używane urządzenie wyświetlające.       

5.5.

Kupujący jest zobowiązany do odbioru towaru w miejscu, którym jest sprzedający lub jego przedstawiciel upoważniony do dostarczenia towaru i kupujący uzgodniony w umowie kupna lub w inny sposób w czasie przed dostawą towaru (dalej „Miejsce”). Kupujący jest zobowiązany do przejęcia towaru w terminie, który jest sprzedawcą lub jego przedstawicielem upoważnionym do dostarczenia towaru i kupującym uzgodnionym w umowie kupna lub w inny sposób w czasie przed dostawą towaru (zwanym dalej „Przedziałem czasowym” ).  

5.6.

Jeżeli sprzedający dostarczy kupującemu towar na miejsce i w terminie, kupujący jest zobowiązany do osobistego odbioru towaru lub zapewnienia, że ​​towar przejmie osoba upoważniona w przypadku nieobecności do odbioru towaru oraz podpisać protokół o zapłacie ceny zakupu oraz dostawie i dostawie towaru. Osoba trzecia upoważniona do odbioru towaru jest zobowiązana do przedłożenia sprzedawcy kopii przyjęcia zamówienia. Towar uważa się za dostarczony i przejęty w momencie dostarczenia towaru do kupującego. Dostawa towaru do Kupującego oznacza dostawę towaru na Miejsce, przejęcie przez Kupującego lub osobę trzecią przez Kupującego i podpisanie protokołu o zapłacie ceny zakupu oraz dostawie i dostarczeniu Towaru przez Kupującego lub osoba trzecia upoważniona przez Kupującego.   

5.7.

W przypadku konieczności ponownego dostarczenia towaru z powodu nieobecności kupującego w Miejscu i w terminie lub jeśli kupujący bez uprzedniego pisemnego odstąpienia od umowy kupna w ciągu 7 dni po bezskutecznym upływie terminu, sprzedający przysługuje prawo do odszkodowania za rzeczywisty koszt próby nieudanej dostawy towaru do Serwisu.

5.8.

Kupujący jest uprawniony do sprawdzenia przesyłki tj. towaru i jego opakowania niezwłocznie po dostarczeniu w obecności przedstawiciela sprzedającego. W przypadku stwierdzenia istnienia wady towaru i/lub w przypadku, gdy wysyłka nie jest kompletna (mniejsza ilość sztuk towaru lub braki zamówionego towaru), przedstawiciel sprzedającego jest zobowiązany umożliwić kupującemu spisanie zakres i charakter wady. Na podstawie takiego protokołu doręczonego sprzedawcy kupujący może następnie odmówić przyjęcia dostarczonego towaru z wadą lub potwierdzić dostawę towaru z wadą, a następnie zgodnie z art. 8 niniejszych warunków handlowych i reklamacyjnych do złożenia reklamacji wad towaru u sprzedawcy lub osoby wyznaczonej. W przypadku, gdy kupujący odmówi przyjęcia dostarczonego towaru z wadą, wszelkie celowo poniesione koszty zwrotu towaru do sprzedawcy ponosi sprzedawca.     

5.9.

Kupującemu przysługuje prawo w przypadku niedostarczenia towaru przez sprzedającego w terminie określonym w pkt 5.2. niniejszych warunków do odstąpienia od umowy kupna, a sprzedający jest zobowiązany zwrócić kupującemu już zapłaconą część ceny kupna w ciągu 14 dni od doręczenia odstąpienia od umowy kupna przelewem bezgotówkowym na rachunek bankowy kupującego wskazany przez kupujący. 

 

 1. Cena zakupu

6.1.

Cena kupna towaru uzgodniona w umowie kupna między sprzedającym a kupującym jest podana w przyjęciu zamówienia (zwana dalej „ceną kupna”). Jeżeli cena zakupu podana w potwierdzeniu dostarczenia zamówienia jest wyższa niż cena identycznego towaru podana w ofercie e-commerce w momencie wysłania zamówienia do kupującego, sprzedający dostarczy kupującemu wiadomość elektroniczną informującą o ofercie nowa cena zakupu w innej wysokości. nową umowę kupna, którą kupujący musi wyraźnie potwierdzić e-mailem lub pisemnie w celu ważnego zawarcia umowy kupna. 

6.2.

Kupujący jest zobowiązany zapłacić sprzedającemu cenę zakupu, w tym odpowiednio koszt dostawy towaru w gotówce. karta płatnicza do odbioru osobistego towaru, za pobraniem w miejscu dostarczenia towaru, przelew bezgotówkowy na konto sprzedawcy wskazane w przyjęciu zamówienia lub na stronie sprzedawcy w momencie przed odbiorem towaru, karta płatnicza w portalu płatniczym lub bezgotówkowo przez PayPal. 

6.3.

W przypadku, gdy kupujący zapłaci sprzedającemu cenę kupna przelewem bezgotówkowym, za dzień zapłaty uważa się dzień, w którym cała cena kupna została zaksięgowana na koncie sprzedającego.

6.4.

Kupujący jest zobowiązany zapłacić sprzedającemu cenę kupna uzgodnionego towaru w terminie określonym w umowie kupna, nie później jednak niż przy odbiorze towaru.

6.5.

W przypadku, gdy Kupujący nie zapłaci Sprzedającemu pełnej ceny zakupu do czasu dostarczenia towaru na Plac Budowy, a strony nie uzgodniły zapłaty ceny zakupu za towar w ratach, Sprzedający ma prawo odmówić dostawy do kupujący.

6.6.

Koszty związane z instalacją i dostawą towaru nie są wliczone w cenę zakupu, a sprzedający nie jest zobowiązany do świadczenia tych usług kupującemu.

 

 1. Nabycie własności i przeniesienie ryzyka uszkodzenia towaru

7.1.

Odbierając towar w uzgodnionym miejscu, własność towaru przechodzi na kupującego. Kupujący, który nie spełnia definicji konsumenta określonej w ust. § 2 lit. a) ustawy nr. 250/2007 Dz. o ochronie konsumentów oraz o zmianie ustawy Słowackiej Rady Narodowej nr. 372/1990 Dz. o wykroczeniach z późniejszymi zmianami (zwana dalej „Ustawą”) nabywa własność towaru dopiero po dokonaniu pełnej zapłaty pełnej ceny zakupu towaru.               

7.2.

Ryzyko uszkodzenia towaru przechodzi na kupującego z chwilą, gdy kupujący lub osoba trzecia upoważniona przez kupującego przejmie towar od sprzedającego lub jego przedstawiciela upoważnionego do dostarczenia towaru lub jeśli nie zrobi tego w terminie , z chwilą gdy sprzedający pozwoli kupującemu na rozporządzanie towarem, a kupujący nie przejmie. 

 

 1. Postępowanie reklamacyjne (odpowiedzialność za wady, rękojmia, reklamacje)

8.1.

W przypadku wady, która może być usunięta, kupujący ma prawo do jej nieodpłatnego, terminowego i prawidłowego usunięcia. Sprzedawca jest zobowiązany do usunięcia wady bez zbędnej zwłoki. 

8.2.

Kupujący może zamiast usunięcia wady żądać wymiany towaru lub, jeżeli wada dotyczy tylko części towaru, wymiany części, jeżeli sprzedawca nie poniesie niewspółmiernych kosztów w stosunku do ceny towaru lub powagi wady.

8.3.

Sprzedający zamiast usunięcia wady zawsze może wymienić wadliwy towar na doskonały, o ile nie spowoduje to poważnych trudności dla kupującego.

8.4.

W przypadku wady towaru, której nie można usunąć i która uniemożliwia prawidłowe używanie towaru jako rzeczy bez wad, kupujący ma prawo do wymiany towaru lub ma prawo do odstąpienia od umowy kupna. Te same prawa przysługują kupującemu w przypadku wad, które można usunąć, ale gdy kupujący nie może prawidłowo korzystać z towaru z powodu ponownego wystąpienia wady po naprawie lub w przypadku większej liczby wad. 

8.5.

W przypadku innych nienaprawialnych wad, kupującemu przysługuje rozsądna zniżka od ceny towaru.

8.6.

Sprzedający poinstruował kupującego o jego prawach, które wynikają ze statystyki. § 622 Kodeksu Cywilnego (pkt 8.1. do 8.3. niniejszych warunków handlowych i reklamacyjnych) oraz uprawnienia wynikające z przepisów art. § 623 Kodeksu Cywilnego (pkt. 8.4. do 8.5. niniejszych warunków handlowych i reklamacyjnych) umieszczając niniejsze warunki handlowe i reklamacyjne na odpowiedniej podstronie sklepu internetowego sprzedającego, a kupujący miał możliwość zapoznania się z nimi przed wysłaniem zamówienia .  

8.7.

Sprzedający odpowiada za wady towaru zgodnie z obowiązującymi przepisami Republiki Słowackiej, a kupujący jest zobowiązany do złożenia reklamacji u sprzedającego lub wyznaczonej osoby. Informacja o wyznaczonych osobach i punktach serwisowych do obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej znajduje się na odwrocie karty gwarancyjnej lub zostanie przekazana kupującemu przez sprzedawcę na żądanie telefonicznie lub e-mailem. 

8.8.

Rozpatrywanie reklamacji podlega obowiązującej procedurze reklamacyjnej sprzedawcy, tj. art. 8 niniejszych warunków handlowych i warunków reklamacji. Kupujący został należycie zapoznany z procedurą reklamacyjną oraz poinformowany o warunkach i sposobie reklamacji towaru, w tym o miejscu reklamacji oraz o wykonaniu napraw gwarancyjnych zgodnie z art. § 18 ust. 1 ustawy nr. 250/2007 Z. od. o ochronie konsumentów oraz o zmianie ustawy Słowackiej Rady Narodowej nr. 372/1990 Dz. o wykroczenia ze zm. (zwana dalej „Ustawą”) w okresie przed zawarciem umowy kupna poprzez umieszczenie niniejszych warunków handlowych i warunków reklamacji na odpowiedniej podstronie sklepu internetowego sprzedającego, a kupujący miał możliwość zapoznania się z nimi przed wysłaniem kolejność.         

8.9.

Procedura reklamacyjna dotyczy towarów zakupionych przez kupującego od sprzedającego w formie sklepu internetowego na stronie sklepu internetowego sprzedającego.

8.10.

W okresie gwarancyjnym kupujący ma prawo dochodzić od sprzedawcy odpowiedzialności za wady towaru zakupionego u sprzedawcy, za które odpowiada producent, dostawca lub sprzedawca.   

8.11.


Jeżeli towar wykazuje wady, kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w siedzibie sprzedającego zgodnie z art. § 18 ust. 2 Ustawy poprzez dostarczenie towaru do lokalu sprzedającego i doręczenie sprzedającemu oświadczenia woli kupującego do skorzystania z przysługującego mu na podstawie pkt 8.1. do 8.5. niniejszych warunków handlowych i reklamacyjnych (dalej jako „Zgłoszenie Reklamacyjne”), np. w postaci wypełnionego formularza reklamacyjnego, który znajduje się na odpowiedniej podstronie sklepu internetowego Sprzedawcy. Sprzedający zaleca ubezpieczenie towaru przy wysyłaniu go do reklamacji. Sprzedający nie przyjmuje płatności za pobraniem. Kupujący zobowiązany jest do podania w Zgłoszeniu Reklamacyjnym wszystkich wymaganych informacji zgodnie z prawdą, w szczególności do dokładnego wskazania rodzaju i zakresu wady towaru; Kupujący wskazuje również, które z jego uprawnień wynikających z ust. Obowiązują art. 622 i 633 Kodeksu Cywilnego. Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji u osoby upoważnionej przez producenta towaru do wykonywania napraw gwarancyjnych (zwanej dalej „osobą wyznaczoną”). Lista wyznaczonych osób jest podana w karcie gwarancyjnej lub sprzedawca prześle ją kupującemu na jego żądanie.            

8.12.

Postępowanie reklamacyjne dotyczące towaru, który może być dostarczony do sprzedawcy, rozpoczyna się w dniu, w którym spełnione są łącznie wszystkie następujące warunki: a) doręczenie Sprzedawcy Zgłoszenia Reklamacyjnego, b) dostarczenie reklamowanego towaru od kupującego do sprzedawcy lub wskazanej osoby, c) dostarczenie sprzedawcy kodów dostępu, haseł itp. do reklamowanego towaru, jeżeli dane te są niezbędne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji; 

8.13.

Jeżeli przedmiotem reklamacji są towary, które nie mogą być obiektywnie dostarczone do sprzedającego lub które są zamontowane na stałe, kupujący oprócz spełnienia warunków określonych w pkt 8.12 (a). a) i c) niniejszych warunków reklamacji i handlowych, jest on zobowiązany zapewnić wszelką niezbędną współpracę w celu sprawdzenia reklamowanego towaru przez sprzedawcę lub osobę trzecią wskazaną przez sprzedawcę. Postępowanie reklamacyjne dotyczące towaru, którego obiektywnie nie można dostarczyć do sprzedawcy lub który jest zamontowany na stałe rozpoczyna się w dniu, w którym dokonano oględzin towaru zgodnie ze zdaniem pierwszym. Jeżeli jednak Sprzedający lub wskazana przez niego osoba trzecia, pomimo niezbędnej współpracy ze strony Kupującego, nie zapewni oględzin w rozsądnym terminie, nie później jednak niż 10 dni od doręczenia Sprzedawcy Zawiadomienia, postępowanie reklamacyjne rozpoczyna się w dniu doręczenia Zawiadomienia Sprzedającemu.    

8.14.

Sprzedający lub wyznaczona osoba wystawi kupującemu potwierdzenie reklamacji towaru w odpowiedniej, wybranej przez sprzedającego formie, np. w formie wiadomości e-mail lub na piśmie, w którym jest zobowiązany do dokładnego wskazania reklamować wady towaru i ponownie poinformować konsumenta o przysługujących mu prawach zgodnie z pkt. 8.1. do 8.3. niniejsze warunki handlowe i reklamacyjne (przepisy § 622 Kodeksu Cywilnego) oraz uprawnienia wynikające z pkt 8.4. do 8.5. niniejszych warunków handlowych i reklamacyjnych (przepisy § 623 Kodeksu Cywilnego). W przypadku zgłoszenia reklamacji za pośrednictwem komunikacji na odległość, sprzedawca jest zobowiązany do niezwłocznego doręczenia kupującemu potwierdzenia reklamacji; jeżeli nie jest możliwe natychmiastowe doręczenie potwierdzenia, należy je dostarczyć bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż wraz z dowodem reklamacji; Potwierdzenie reklamacji nie musi być dostarczone, jeżeli kupujący ma możliwość udowodnienia reklamacji w inny sposób.        

8.15.

Kupujący jest uprawniony do decydowania, które ze swoich praw zgodnie z art. § 622 i ust. § 623 Kodeksu Cywilnego obowiązuje i jednocześnie jest zobowiązany do niezwłocznego przekazania sprzedawcy informacji o swojej decyzji. Na podstawie decyzji kupującego, które z jego praw zgodnie z art. § 622 i ust. § 623 Kodeksu Cywilnego stosuje sprzedawca lub wyznaczona osoba zobowiązana do ustalenia sposobu rozpatrzenia reklamacji zgodnie z przepisami art. § 2 lit. m) Ustawy niezwłocznie, w przypadkach bardziej skomplikowanych w terminie 3 dni od rozpoczęcia postępowania reklamacyjnego , w uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza gdy wymagana jest złożona ocena techniczna stanu towaru nie później niż 30 dni od dnia złożenia reklamacji. dzień postępowania reklamacyjnego. Po ustaleniu sposobu rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca lub osoba wyznaczona niezwłocznie rozpatrzy reklamację, w uzasadnionych przypadkach reklamację można rozstrzygnąć później. Rozpatrzenie reklamacji nie może jednak potrwać dłużej niż 30 dni od dnia złożenia reklamacji. Po upływie terminu na bezskuteczne rozpatrzenie reklamacji Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy lub ma prawo do wymiany towaru na nowy.           

8.16.

Jeżeli kupujący zgłosił reklamację dotyczącą towaru w ciągu pierwszych 12 miesięcy od zawarcia umowy kupna, sprzedający może rozpatrzyć reklamację przez odrzucenie wyłącznie na podstawie ekspertyzy lub opinii wydanej przez osobę upoważnioną, notyfikowaną lub akredytowaną lub opinię osoby wyznaczonej (dalej „ekspercka ocena towaru”). Niezależnie od wyniku profesjonalnej oceny sprzedający nie może żądać od kupującego pokrycia kosztów profesjonalnej oceny towaru lub innych kosztów związanych z profesjonalną oceną towaru. 

8.17.

Jeżeli kupujący złożył reklamację produktu 12 miesięcy po zawarciu umowy kupna, a sprzedawca ją odrzucił, osoba rozpatrująca reklamację zobowiązana jest wskazać w dokumencie rozpatrzenia reklamacji, do kogo kupujący może przesłać towar do profesjonalnej oceny . Jeżeli kupujący prześle towar do ekspertyzy do wyznaczonej osoby wskazanej w dokumencie rozpatrzenia reklamacji, koszty ekspertyzy towaru, a także wszelkie inne celowo poniesione z tym koszty poniesie sprzedawca, niezależnie od wyniku oceny eksperckiej. Jeżeli kupujący wykaże fachową oceną odpowiedzialność sprzedającego za reklamowaną wadę towaru, może ponownie złożyć reklamację; okres gwarancji nie wygasa podczas profesjonalnej oceny towaru. Sprzedający jest zobowiązany do zwrotu kupującemu w terminie 14 dni od daty ponownego zgłoszenia reklamacji wszystkich kosztów poniesionych w związku z profesjonalną oceną towaru, jak również wszelkich związanych z tym celowo poniesionych kosztów. Ponownie przesłany wniosek nie może zostać odrzucony.     

8.18.

Gwarancja nie obejmuje wad, o których kupujący został zgłoszony przez sprzedającego w momencie zawarcia umowy lub o których, biorąc pod uwagę okoliczności zawarcia umowy kupna, musiał wiedzieć.

8.19.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do wymiany wadliwego towaru na inny doskonały towar o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, o ile nie spowoduje to poważnych utrudnień dla kupującego.

8.20.

Sprzedawca nie odpowiada za wady towaru:

 1. a) jeżeli kupujący nie skorzystał z przysługującego mu prawa dotyczącego odpowiedzialności sprzedawcy za wadę towaru do końca okresu rękojmi towaru,
 2. b) jeżeli wadą towaru jest uszkodzenie mechaniczne towaru z winy kupującego,
 3. c) jeżeli wada towaru została spowodowana użytkowaniem towaru w warunkach nieadekwatnych do ich intensywności, wilgotności, oddziaływań chemicznych i mechanicznych na środowisko naturalne towaru,
 4. d) jeżeli wada towaru została spowodowana niewłaściwą obsługą, obsługą lub zaniedbaniem opieki nad towarem,
 5. e) jeżeli wada towaru została spowodowana uszkodzeniem towaru przez nadmierne załadowanie lub użytkowanie niezgodnie z warunkami określonymi w dokumentacji lub ogólnymi zasadami normalnego użytkowania towaru,
 6. f) jeżeli wada towaru została spowodowana uszkodzeniem towaru w wyniku nieuniknionych i/lub niemożliwych do przewidzenia zdarzeń,
 7. g) jeżeli wada towaru powstała w wyniku uszkodzenia towaru w wyniku przypadkowego zniszczenia i przypadkowego pogorszenia,
 8. h) jeżeli wada towaru została spowodowana nieprofesjonalną ingerencją, uszkodzeniem przez wodę, ogień, elektryczność statyczną lub atmosferyczną lub inną interwencję siły wyższej,

(i) jeżeli wada towaru została spowodowana ingerencją w towar osób nieuprawnionych. Jeśli przesyłka nie jest kompletna, ewent. w przypadku wad jawnych kupujący może ustalić kontrolę przesyłek w celu dostarczenia towaru, o czym powiadomił przedstawiciela Sprzedającego zgodnie z pkt. wady w momencie przejęcia przez kupującego. 

   

8.21.

Sprzedawca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji i zakończenia procedury reklamacyjnej w jeden z następujących sposobów:

 1. a) przez wydanie naprawionego towaru,
 2. b) wymianę towaru,
 3. c) zwrot ceny zakupu towaru,
 4. d) zapłata rozsądnego rabatu od ceny towaru,
 5. e) pisemne zaproszenie do przejęcia świadczenia określonego przez sprzedawcę,
 6. f) poprzez uzasadnione odrzucenie reklamacji towaru.

8.22.

Sprzedający zobowiązany jest wydać kupującemu pisemny dokument dotyczący sposobu ustalenia rozpatrzenia reklamacji i rozpatrzenia reklamacji nie później niż 30 dni od dnia złożenia reklamacji osobiście, za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej lub kurierskiej dostawca. Sprzedający poinformuje kupującego o wyniku rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie po zakończeniu procedury reklamacyjnej telefonicznie lub e-mailem i jednocześnie będzie wraz z towarem ew. dowód rozpatrzenia reklamacji dostarczony drogą mailową.  

8.23.

Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty dostarczenia towaru, chyba że dla konkretnych przypadków określono inny okres gwarancji. Dostarczone jedzenie sportowe produkty , żywność w koszy upominkowych i pasze mają okres minimum przydatności więcej niż 2 miesiące przed datą ważności, w przypadku krótszego terminu ważności, styki sprzedającego Kupującemu przez telefon lub e-mail, a przesyłka jest wysyłane tylko za zgodą kupującego.    

8.24.

Okres gwarancji ulega przedłużeniu o okres, w którym kupujący nie mógł korzystać z towaru z powodu naprawy gwarancyjnej towaru.

8.25.

W przypadku wymiany towaru na nowy, kupujący otrzyma dokument informujący o wymianie towaru, a wszelkie inne reklamacje będą rozpatrywane na podstawie umowy kupna i niniejszego dokumentu reklamacyjnego. W przypadku wymiany towaru na nowy, okres gwarancji zaczyna biec ponownie od momentu otrzymania nowego towaru, ale tylko na nowy towar. 

8.26.

W przypadku usunięcia wady reklamacja zostanie rozpatrzona w zależności od decyzji kupującego zgodnie z pkt. 8.15. niniejsze warunki reklamacyjne i handlowe w następujący sposób: 

 1. a) sprzedawca zapewni usunięcie wady; lub

(b) sprzedający wymieni wadliwy towar.

8.27.

W przypadku usunięcia wady i niezwłocznego ustalenia przez Kupującego zgodnie z pkt. 8.15. niniejszych warunków reklamacji i warunków handlowych, w jaki sposób reklamacja powinna być rozpatrzona, sprzedawca rozpatrzy reklamację poprzez usunięcie wady. 

8.28.

W przypadku wady, której nie można usunąć, lub jednej, powtarzającej się, usuwalnej wady, lub szeregu różnych wad możliwych do usunięcia, które uniemożliwiają prawidłowe użytkowanie towaru jako bez wady, Sprzedający, w zależności od decyzji kupującego, o której mowa w pkt 8.15. niniejszych warunków reklamacji i warunków handlowych, reklamacja jest następująca:  

 1. a) poprzez wymianę towarów na inne towary funkcjonalne o takich samych lub lepszych parametrach technicznych; lub
 2. b) w przypadku, gdy sprzedający nie może wymienić towaru na inny, rozpatrzy reklamację poprzez zwrot ceny zakupu towaru.

 

8.29.

Rozpatrywanie reklamacji dotyczy wyłącznie wad określonych w Zgłoszeniu Reklamacyjnym oraz w potwierdzeniu reklamacji towaru zgodnie z pkt. 8.14. niniejsze warunki reklamacyjne i handlowe. 

8.30.

Na potrzeby reklamacji za powtarzającą się wadę usuwalną uważa się kilkakrotne wystąpienie jednej usuwalnej wady więcej niż dwa razy.

8.31.

Na potrzeby reklamacji za wystąpienie jednocześnie więcej niż trzech różnych wad możliwych do usunięcia uważa się większą liczbę różnych wad możliwych do usunięcia.

8.32.

Prawo kupującego do złożenia reklamacji z tytułu wady towaru przysługuje po skorzystaniu z przysługującego mu prawa i poproszeniu sprzedającego o usunięcie wady towaru zgodnie z pkt. 8.1. zużytych niniejszych reklamacji i warunków handlowych oraz niezależnie od wyniku reklamacji , ponowne zgłoszenie reklamacji tej samej unikalnej wady (nie wady tego samego rodzaju) zostanie odrzucone.   

8.33.

Przepisy art. 8 niniejszych warunków reklamacji i prowadzenia działalności gospodarczej nie dotyczą wprost podmiotów, które nie spełniają definicji konsumenta określonej w art. § 2 lit. a) ustawy.   

8.34.

Jeżeli Konsument nie jest zadowolony ze sposobu, w jaki Sprzedawca rozpatrzył jego reklamację lub jeżeli uzna, że ​​Sprzedawca naruszył jego prawa, ma możliwość zwrócenia się do Sprzedawcy o zadośćuczynienie. Jeżeli Sprzedawca ustosunkuje się do żądania dochodzenia roszczeń w sposób negatywny lub nie ustosunkuje się do niego w terminie 30 dni od dnia jego wysłania, Konsument ma prawo złożyć wniosek o wszczęcie alternatywnego rozwiązania jego sporu na zasadach określonych w art. § 12 ustawy nr. 391/2015 Dz. o alternatywnym rozwiązywaniu sporów konsumenckich oraz o zmianie niektórych przepisów prawa. Właściwym podmiotem dla alternatywnego rozwiązywania sporów konsumenckich ze sprzedawcą Innocent Store, sro jest Słowacka Inspekcja Handlowa Bajkalská 21/A, POBox č.29, 827 99 Bratysława lub inny odpowiedni upoważniony podmiot prawny zarejestrowany na prowadzonej liście podmiotów alternatywnego rozstrzygania sporów przez Ministerstwo Gospodarki Republiki Słowackiej (lista dostępna na stronie http://www.mhsr.sk); konsument ma prawo wybrać, do którego z tych podmiotów ADR się zwrócić. Konsument może skorzystać z platformy internetowego rozstrzygania sporów dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ w celu złożenia alternatywnej propozycji rozstrzygania sporów.        

 

 1. Dane osobowe i ich ochrona

9.1.

Kontrahenci ustalili, że kupujący jest zobowiązany do podania sprzedawcy w kolejności swojego imienia i nazwiska, adresu stałego zamieszkania, w tym kodu pocztowego, numeru telefonu i adresu e-mail, w celu odpowiedniego wyposażenia i dostarczenia towaru zamówienie.

9.2.

Kontrahenci ustalili, że kupujący jest zobowiązany do podania sprzedającemu nazwy firmy, adresu siedziby wraz z kodem pocztowym, numerem identyfikacyjnym, numerem VAT (jeśli został nadany), numerem telefonu w celu odpowiedniego wyposażenia i doręczenia zamówienia, jeśli jest osobą prawną. oraz adres e-mail.   

9.3.

Kupujący, który zarejestrował się w sklepie internetowym, może w każdej chwili sprawdzić i zmienić podane dane osobowe, a także anulować rejestrację po zalogowaniu się na stronie sklepu internetowego w sekcji „Moje konto”.

9.4.

Sprzedający niniejszym informuje kupującego, że zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „Rozporządzeniem”), sprzedawca jako operator systemu informatycznego będzie przetwarzał dane osobowe kupującego w procesie zawierania umowy kupna bez jego zgody jako osoba, której dane dotyczą, ponieważ przetwarzanie danych osobowych kupującego będzie wykonywane przez sprzedającego w celu wykonania umowy kupna, w której kupujący występuje jako jedna ze stron.  

9.5.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) Sprzedający może zlecić dostawę zamówionego towaru, ewent. usług na rzecz kupującego, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu polegającego na przetwarzaniu danych osobowych kupującego również w celach marketingu bezpośredniego oraz przesyłaniu na adres e-mail kupującego informacji o nowościach, rabatach i promocjach na oferowane towary, ew. . usługi.     

9.6.

Sprzedający zobowiązuje się do przetwarzania i usuwania danych osobowych Kupującego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi Republiki Słowackiej.

9.7.

Sprzedający oświadcza, że ​​zgodnie z art. 5 (1) (a) a) písm. b) Rozporządzenia, dane osobowe kupującego będą pozyskiwane wyłącznie w celu określonym w niniejszych warunkach handlowych i reklamacyjnych.   

9.8.

Sprzedający oświadcza, że ​​w celach innych niż określone w niniejszym regulaminie i reklamacjach, będzie zawsze odrębnie pozyskać dane osobowe Kupującego na odpowiedniej podstawie prawnej i jednocześnie zapewni, że te dane osobowe będą przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie w sposób odpowiedni do celu, w jakim zostały zebrane. i nie będzie kojarzyć ich z danymi osobowymi pozyskanymi w innym celu lub w celu realizacji umowy kupna.

9.9.

Przed wysłaniem zamówienia kupujący zostanie poproszony o potwierdzenie poprzez zaznaczenie pola przed wysłaniem zamówienia, że ​​sprzedawca powiadomił go w sposób wystarczający, zrozumiały i niezastąpiony: a) swoje dane identyfikacyjne, o których mowa w art. 1. niniejszych warunków handlowych i reklamacyjnych potwierdzających tożsamość Sprzedającego, b) dane kontaktowe Sprzedającego, ew. osoba odpowiedzialna sprzedającego, c) cel przetwarzania danych osobowych, który stanowi zawarcie umowy kupna między sprzedającym a kupującym, podstawa prawna przetwarzania danych osobowych, d) żądane dane osobowe do celów umowy kupna i sprzęt i obsługa odpowiednie rozkazy, kupujący zobowiązany jest do zapewnienia, e) jeżeli przetwarzanie jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a f) prawnie uzasadnionym interesem Sprzedawcy jest marketing bezpośredni, f) dane identyfikacyjne osoby trzeciej, którą jest odpowiednio firma dostarczająca zamówiony towar kupującemu. dane identyfikacyjne innych odbiorców lub kategorie odbiorców danych osobowych, o ile występują, g) okres przechowywania danych osobowych, ew. kryteria jej wyznaczania, 
  
  
 
 
   
  
 
 

9.10.

Sprzedawca oświadcza, że ​​będzie przetwarzał dane osobowe zgodnie z dobrymi obyczajami i będzie działał w sposób niesprzeczny z Regulaminem lub innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, ani nie będzie ich obchodził.

9.11.

Sprzedający zgodnie z Regulaminem przekazuje Kupującemu, którego dane przetwarza, następujące informacje: a) tożsamość i dane kontaktowe Sprzedającego oraz ew. przedstawiciela Sprzedającego, b) dane kontaktowe każdej osoby odpowiedzialnej, c ) cele przetwarzania, dla których przeznaczone są dane osobowe; podstawę prawną przetwarzania, d) jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) prawnie uzasadnione interesy realizowane przez sprzedawcę lub osobę trzecią e) obieg odbiorców lub kategorie odbiorców danych osobowych, o ile występują, f) w stosownych przypadkach informację, że sprzedawca zamierza przekazać dane osobowe do państwa trzeciego lub za granicę organizacji, g) okres przechowywania danych osobowych, ew. kryteria jego ustalenia, h) istnienie prawa do żądania od sprzedawcy dostępu do jego danych osobowych oraz prawa do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawa do przenoszenia danych, i) prawo do wniesienia skargi do przełożonego j) informację, czy podanie danych osobowych jest wymogiem prawnym lub umownym lub wymogiem niezbędnym do zawarcia umowy, czy kupujący jest zobowiązany do podania danych osobowych, a także ewentualne konsekwencje niepodania tych danych ; Kupujący ma prawo uzyskać od Sprzedającego kopię przetwarzanych danych osobowych oraz ma prawo do uzyskania wszystkich powyższych informacji. Za wszelkie dodatkowe kopie, o które zwróci się kupujący, sprzedający może pobrać opłatę odpowiadającą kosztom administracyjnym sporządzenia kopii. 
 
 
 
    
 
 
  
 
 
 
 
 

9.12.

Jeżeli kupujący skorzysta z prawa z pkt 9.11 na piśmie lub drogą elektroniczną, a z treści jego wniosku wynika, że ​​wykonuje prawo z pkt 9.11, wniosek uważa się za złożony na podstawie niniejszego Regulaminu.

9.13.

Kupującemu przysługuje prawo wniesienia przez Sprzedawcę sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, co do których uważa, że ​​są lub będą przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania w zakresie, w jakim jest to związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli Kupujący sprzeciwi się takiemu przetwarzaniu, Sprzedający zaprzestanie przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego z dniem doręczenia takiego sprzeciwu Sprzedającemu, a dane osobowe Kupującego, którego to dotyczy, nie mogą być i nie będą przetwarzane przez takich celów. 

9.14.

Jeśli kupujący podejrzewa, że ​​jego dane osobowe są przetwarzane bezpodstawnie, może złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych Republiki Słowackiej. Jeżeli kupujący nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, z jego praw może skorzystać przedstawiciel ustawowy. 

9.15.

Sprzedający podejmuje odpowiednie działania, aby wszystkie informacje, o których mowa w pkt 9.11, były przekazywane kupującemu w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasno i prosto sformułowane. Sprzedawca przekaże informacje drogą elektroniczną lub zgodnie z Regulaminem w inny uzgodniony z Kupującym sposób. 

9.16.

Informacje o środkach podjętych na żądanie kupującego zostaną przekazane kupującemu przez sprzedającego bez zbędnej zwłoki, w każdym razie w ciągu miesiąca od otrzymania żądania.

 

9.17.

9.17. Sprzedawca informuje Kupującego, że w związku z realizacją zawartej umowy, w trakcie przetwarzania danych osobowych Kupującego przyjmuje się, że dane osobowe Kupującego zostaną przekazane i udostępnione następującym podmiotom trzecim, ew. krąg odbiorców:  

Slovak Parcel Service sro, z siedzibą Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 31329217, wpisana do Rejestru Handlowego Sądu Rejonowego Bratysława I, Sekcja Sro, sygn. 3215 / B

IN TIME sro, z siedzibą Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 31342621, wpisana do rejestru handlowego Sądu Rejonowego Bratysława I, sekcja Sro, sygn. 4376 / B 


Slovenská pošta, as, z siedzibą pod adresem Partizánska cesta no. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124, wpisana do rejestru handlowego Sądu Rejonowego w Bańskiej Bystrzycy, sekcja Sa, wkładka nr. 803 / S Zásielkovňa sro, z siedzibą Kopčianska 3954/39, 851 01 Bratysława, IČO: 48136999, wpisana do Rejestru Handlowego Sądu Rejonowego Bratysława I, sekcja: Sro, sygnatura: 105158 / B GLS General Logistics Systems Slovakia sro, z siedzibą Lieskovská cesta 13, 962 21 Lieskovec, IČO: 36624942, wpisana do Rejestru Handlowego Sądu Rejonowego w Bańskiej Bystrzycy, wydz. Sro, vl.č.9084 / S EXO TECHNOLOGIES, spol. s ro, z siedzibą w Košická 6, 821 09 Bratysława, REGON : 36 485 161, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Sądu Rejonowego Bratysława I, sekcja: Sro, sygnatura: 120490 / B GLS General Logistics Systems Hungary Kft ., z siedzibą pod adresem 2351 Alsónémedi, GLS Europe u. 2., ID: 13 09 111755 Eva Michaľanská, z siedzibą w Cottbuská 11 04011 Košice-Sídlisko KVP, ID: 35471891, numer rejestru handlowego: 803-11555, Urząd Powiatu Koszyce   

 

                            

       

  

 

 

 

 1. Odstąpienie od umowy kupna

10.1.

Jeśli sprzedający nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań wynikających z umowy kupna z powodu sprzedaży zapasów, niedostępności towarów lub jeśli producent, importer lub dostawca towarów uzgodniony w umowie kupna zaprzestał produkcji lub dokonał poważnych zmian, które uniemożliwiły sprzedającemu od wypełnienia zobowiązań z powodu działania siły wyższej lub jeśli, nawet przy wszelkich uzasadnionych staraniach, które mogą być od niego uzasadnione, nie jest w stanie dostarczyć towaru do klienta w terminie określonym w niniejszych warunkach lub po cenie określonej w zamówieniu, sprzedający jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania kupującego i jednocześnie jest zobowiązany do zaoferowania kupującemu wykonania zastępczego lub możliwości odstąpienia przez kupującego od umowy kupna (anulowania zamówienia). W przypadku odstąpienia przez kupującego od umowy kupna z przyczyn określonych w niniejszym punkcie niniejszych warunków reklamacji i handlowych, sprzedający jest zobowiązany do zwrotu kupującemu zaliczki za towar uzgodniony w umowie kupna w ciągu 14 dni od powiadomienia wypłaty przelewem na konto wskazane przez kupującego. . 

10.2.

Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy kupna bez podania przyczyny zgodnie z art. § 7 i nast. Ustawa nr. 102/2014 Dz. O ochronie konsumenta w sprzedaży na odległość (zwana dalej „Ustawą o ochronie konsumenta w sprzedaży na odległość”) w terminie 14 dni od otrzymania towaru, ew. od dnia zawarcia umowy o świadczenie usługi lub umowy o dostarczanie treści elektronicznych niedostarczanych na nośniku materialnym, jeżeli sprzedawca dopełnił obowiązków informacyjnych na podstawie art. § 3 ustawy o ochronie konsumentów w sprzedaży na odległość.     

10.3.

W tym okresie kupujący ma prawo rozpakować i przetestować towar w sposób zbliżony do zwykłego zakupu w klasycznym sklepie „kamiennym”, w zakresie niezbędnym do określenia charakteru, właściwości i funkcjonalności towaru.

10.4.

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w dniu, w którym kupujący lub wskazana przez niego osoba trzecia, z wyjątkiem przewoźnika, przejmie wszystkie części zamówionego towaru lub gdy

 1. a) towary zamówione przez kupującego w jednym zamówieniu są dostarczane osobno, od dnia przejęcia towaru, który został dostarczony jako ostatni,
 2. b) dostarcza towar składający się z kilku części lub sztuk, od dnia przejęcia ostatniej części lub ostatniej sztuki,
 3. c) na podstawie umowy dostarcza towary wielokrotnie przez określony czas, licząc od dnia przejęcia pierwszego dostarczonego towaru.

10.5.

Kupujący może odstąpić od umowy kupna, której przedmiotem jest zakup towaru jeszcze przed rozpoczęciem biegu terminu na odstąpienie od umowy.

10.6.

Odstąpienie od umowy musi być dokonane przez kupującego na piśmie w sposób niebudzący wątpliwości, że odstąpienie nastąpiło, lub w formie zapisu na innym trwałym nośniku lub przy użyciu formularza, którego wzór stanowi załącznik nr. 1 niniejszych warunków handlowych i reklamacyjnych. Termin na odstąpienie od umowy uważa się za zachowany, jeżeli oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostało wysłane do sprzedawcy nie później niż do ostatniego dnia terminu określonego w ust. § 7 ust. 1 ustawy o ochronie konsumentów w sprzedaży na odległość.    

10.7.

Odstąpienie od umowy kupna zgodnie z punktem przejścia niniejszych warunków handlowych i reklamacyjnych musi zawierać informacje wymagane w formularzu odstąpienia od umowy kupna, który stanowi załącznik nr. 1 niniejszych warunków handlowych i reklamacyjnych, w szczególności oznaczenie kupującego, numer i datę zamówienia, dokładną specyfikację towaru, sposób zwrotu przez sprzedawcę już otrzymanego świadczenia, w szczególności numer konta i/lub adres pocztowy kupującego. 

10.8.

Jeżeli kupujący odstąpi od umowy kupna, każda dodatkowa umowa związana z umową kupna, od której kupujący odstąpił, również zostaje anulowana od początku. Nie ma możliwości żądania od kupującego jakichkolwiek kosztów lub innych płatności w związku z rozwiązaniem umowy uzupełniającej, z wyjątkiem zapłaty kosztów i płatności określonych w art. § 9 ust. 3 ust. § 10 ust. 3 i 5 Ustawy o ochronie konsumentów w sprzedaży na odległość oraz o cenach usługi, jeżeli przedmiotem umowy jest świadczenie usługi i pełne wykonanie usługi nastąpiło.     

10.9.

Kupujący zobowiązany jest bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy kupna odesłać towar na adres siedziby operatora lub przekazać go sprzedającemu lub osobie upoważnionej przez sprzedający do przejęcia towaru. Nie dotyczy to sytuacji, gdy sprzedawca zaproponował odbiór towaru osobiście lub za pośrednictwem osoby przez niego upoważnionej. Termin określony w zdaniu pierwszym niniejszego punktu niniejszych warunków handlowych i reklamacji uważa się za zachowany, jeżeli towar został przekazany do przewozu nie później niż w ostatnim dniu terminu.  

10.10.

Kupujący jest zobowiązany dostarczyć sprzedającemu kompletny towar, w tym kompletną dokumentację, nieuszkodzony, najlepiej w oryginalnym opakowaniu i nieużywany.

10.11.

Zaleca się ubezpieczenie towaru. Sprzedający nie przyjmuje płatności za pobraniem. Sprzedający jest zobowiązany bez zbędnej zwłoki, nie później niż 14 dni od dnia doręczenia kupującemu zawiadomienia o odstąpieniu, zwrócić kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności z tytułu umowy kupna lub w związku z nią, w tym transport, dostawę oraz opłaty pocztowe i inne koszty i opłaty. . Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu kupującemu płatności zgodnie z niniejszym punktem niniejszych warunków przed dostarczeniem mu towaru lub do momentu, gdy kupujący udowodni sprzedającemu zwrot towaru, chyba że sprzedawca zasugeruje, że odbierze towar osobiście lub przez osobę przez niego upoważnioną.   

10.12.

Kupujący ponosi koszt zwrotu towaru sprzedającemu lub osobie upoważnionej przez sprzedającego do przejęcia towaru. Nie dotyczy to sytuacji, gdy sprzedający zgodził się sam je ponieść lub nie wypełnił obowiązku określonego w § 3 ust. 1 lit. i) ustawy o ochronie konsumentów w sprzedaży na odległość.   

10.13.

Kupujący odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru, które powstało w wyniku takiego obchodzenia się z towarem, które wykracza poza zakres obróbki niezbędnej do określenia właściwości i funkcjonalności towaru. Konsument nie ponosi odpowiedzialności za zmniejszenie wartości towaru, jeżeli Sprzedawca nie dopełnił obowiązku informacyjnego o prawie konsumenta do odstąpienia od umowy zgodnie z § 3 ust. 1 lit. h) ustawy o ochronie konsumentów w sprzedaży na odległość.   

10.14.

Sprzedający jest zobowiązany do zwrotu kupującemu ceny zakupu towaru w taki sam sposób, w jaki kupujący zastosował jego płatność, chyba że uzgodni z kupującym inny sposób zwrotu bez obciążania kupującego w tym zakresie.

10.15.

W przypadku, gdy kupujący odstąpi od umowy i dostarczy sprzedającemu towar używany, uszkodzony lub niekompletny, kupujący zobowiązuje się zapłacić sprzedającemu:

(a) wartość, o jaką wartość towaru została obniżona w rozumieniu § 457 Kodeksu Cywilnego w rzeczywistej wysokości 

 1. b) b) koszty poniesione przez sprzedawcę w związku z naprawą towaru i jego przywróceniem do stanu pierwotnego, liczone według cennika serwisu pogwarancyjnego towaru. Zgodnie z niniejszym punktem reklamacji i warunków handlowych kupujący jest zobowiązany do zapłaty sprzedawcy odszkodowania na rzecz sprzedającego maksymalnie w wysokości różnicy między ceną zakupu towaru a wartością towaru w momencie odstąpienia od umowa kupna. 

10.16.

10.16. Zgodnie z ust. § 7 ust. 6 ustawy o ochronie konsumentów w sprzedaży na odległość kupujący nie może odstąpić od umowy, której przedmiotem są:   

 • sprzedaż towarów wykonanych na specjalne wymagania konsumenta, towarów na zamówienie lub towarów przeznaczonych specjalnie dla jednego konsumenta,
 • sprzedaż towarów zamkniętych w opakowaniach ochronnych, których nie można zwrócić ze względów zdrowotnych lub higienicznych, a których opakowanie ochronne zostało naruszone po dostarczeniu,
 • sprzedaż nagrań dźwiękowych, nagrań wideo, nagrań dźwiękowych lub oprogramowania komputerowego sprzedawanych w opakowaniach ochronnych, jeżeli konsument je rozpakował,
 • o dostarczanie treści elektronicznych innych niż na nośniku materialnym, jeżeli jego dostarczanie rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta, a konsument oświadczył, że został należycie poinformowany, że wyrażając tę ​​zgodę traci prawo odstąpienia od umowy.

10.17.

Przepisy art. 10 niniejszych warunków handlowych i reklamacyjnych nie dotyczy wprost podmiotów, które nie spełniają definicji konsumenta określonej w art. § 2 lit. a) ustawy.   

 

 1. Postanowienia końcowe

11.1.

W przypadku zawarcia umowy kupna w formie pisemnej wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej.

11.2.

Strony umowy uzgodniły, że komunikacja między nimi będzie się odbywać w formie wiadomości e-mail.

11.3.

Stosowne przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy, Ustawy nr. 22/2004 Dz. O handlu elektronicznym oraz o zmianie ustawy nr. 128/2002 Dz. o państwowej kontroli rynku wewnętrznego w sprawach ochrony konsumentów oraz o zmianie niektórych ustaw zmienionych ustawą nr. 284/2002 Sb., z późniejszymi zmianami i ustawa nr. 102/2014 Dz. O ochronie konsumenta w sprzedaży na odległość.    

11.4.

Niniejsze warunki handlowe i reklamacyjne wchodzą w życie w stosunku do kupującego poprzez zawarcie umowy kupna.

11.5.

Przed wysłaniem zamówienia kupujący zostanie poproszony o potwierdzenie poprzez zaznaczenie pola, że ​​zapoznał się z niniejszymi warunkami handlowymi i reklamacyjnymi, zapoznał się z nimi, zrozumiał ich treść i w pełni się z nimi zgadza.

 

Załącznik nr. 1 - Formularz odstąpienia od umowy 

Załącznik nr. 1 - Formularz odstąpienia od umowy 

 

Załącznik nr. 2 - Pouczenie o wykonaniu prawa kupującego do odstąpienia od umowy kupna 

 

 1. Prawo do odstąpienia od umowy kupna

Masz prawo odstąpić od niniejszej umowy kupna bez podania przyczyny w ciągu 14 dni. Termin do odstąpienia od umowy upływa 14 dni od dnia, w którym Państwo lub wskazana przez Państwa osoba trzecia, z wyjątkiem przewoźnika, przejmie towar. Korzystając z prawa do odstąpienia od umowy kupna, poinformuj nas o swojej decyzji o odstąpieniu od tej umowy kupna wyraźnym oświadczeniem (na przykład listem wysłanym pocztą lub e-mailem) na adres Innocent Store, sro, Watsonova 1, 040 01 Koszyce, Słowacja, e-mail: hello@drprotect.sk, tel.: +421 948 898 373. W tym celu można skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy kupna, który znajduje się jako załącznik nr. 1 warunki handlowe i reklamacyjne. Jeśli jesteś zainteresowany, masz możliwość wypełnienia i przesłania wzoru formularza odstąpienia od umowy kupna lub innego jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy kupna również drogą elektroniczną za pośrednictwem naszej strony internetowej http://www.innocentstore.sk/support /odstupenie-od-zmluvy/. W przypadku skorzystania z tej opcji niezwłocznie potwierdzimy e-mailem akceptację odstąpienia od umowy kupna, ewent. na innym trwałym nośniku. Termin na odstąpienie od umowy kupna zostaje zachowany, jeśli wyślesz zawiadomienie o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy kupna przed upływem terminu do odstąpienia od umowy kupna. 
 
  
     

 1. Konsekwencje odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy kupna zwrócimy wszystkie płatności dokonane w związku z zawarciem umowy kupna, w szczególności cenę zakupu, w tym koszt dostarczenia towaru do Ciebie. Nie dotyczy to kosztów dodatkowych, jeśli wybrali Państwo inny sposób dostawy niż najtańszy oferowany przez nas standardowy sposób dostawy, ani kosztów usług dodatkowych, jeśli były one przedmiotem umowy i zostały wykonane w całości. Płatności zostaną zwrócone bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od daty otrzymania przez nas zawiadomienia o odstąpieniu od niniejszej umowy kupna. Zostaną one opłacone w ten sam sposób, w jaki użyłeś płatności, chyba że wyraźnie zgodziłeś się na inną metodę płatności, bez naliczania żadnych dodatkowych opłat. Płatność za zakupiony towar zostanie wypłacona Państwu dopiero po dostarczeniu zwracanego towaru na nasz adres lub po przedstawieniu dokumentu potwierdzającego zwrot towaru, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Odeślij nam towar lub przynieś go na adres siedziby firmy bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia skorzystania z prawa odstąpienia od umowy. Termin uważa się za zachowany, jeżeli zwrócisz towar przed upływem terminu 14 dni. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru ponosi Ty. Zwracamy uwagę, że w przypadku odstąpienia od umowy kupna ponosisz odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru spowodowane postępowaniem w okresie od jego dostarczenia do momentu zwrotu w sposób inny niż konieczny do ustalenia charakteru, właściwości i funkcjonalność towaru.